site stats
Skip to main content

Jaarklas visie

De missie van de Trinoom
Onze school is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Een school, die ieders geloof of levensovertuiging respecteert. Het unieke aan onze school is dat ouders/verzorgers de keuze hebben uit twee onderwijsconcepten, namelijk Montessori onderwijs en jaarklas onderwijs. Door twee onderwijsconcepten aan te bieden kunnen ouders/verzorgers een concept kiezen waarbij hun kind/kinderen zich zo optimaal mogelijk kan/kunnen ontwikkelen. Ons motto is: “Samen wat kan, apart wat moet”. Binnen de Visie zijn er veel overeenkomsten die in beide stromen terug te zien zijn. Daarnaast zijn er ook visiepunten specifiek voor de betreffende stroom. Waar de school voor staat is terug te zien binnen de eigen stroom. Wij zijn een school waar leerlingen en medewerkers samen in een veilige, prettige en rustige (werk)sfeer met respect, vertrouwen en waardering voor elkaar werken, spelen en leren. Iedereen kan en mag zichzelf zijn; er zijn overeenkomsten en verschillen en die mogen er allebei zijn! Onder werken, spelen en leren verstaan wij het verwerven van kennis en vaardigheden op alle ontwikkelingsgebieden. Dit in een inspirerende leeromgeving waarin het kind centraal staat. Het kind dat met plezier naar school komt en actief betrokken wordt en zich medeverantwoordelijk voelt bij het leerproces, het kind dat leert samenwerken en de competenties leert in te zetten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en medewerkers de ruimte en het vertrouwen krijgen om zichzelf op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief gebied te ontwikkelen. Bij de cognitieve ontwikkeling hanteren wij de kerndoelen als richtlijn om hiermee het hoogst mogelijke resultaat van ieder kind te willen behalen. Wij hechten veel waarde aan een heldere, open en transparante communicatie met de kinderen, de medewerkers en met u als ouder.

De jaarklasstroom is een stroom die:

betrokkenheid van kinderen van groot belang vindt; (zelf)vertrouwen biedt aan de kinderen; uitdaging biedt aan de kinderen; indien mogelijk werkt met homogene groepen; veel werkt met klassikale instructie; samenwerken belangrijk vindt; veel aandacht besteedt aan zelfstandig werken.