site stats
Skip to main content

Jaarklas Methode

Groep 1 tot en met 8 Centraal in ons onderwijs staan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Deze vakken vormen de basis voor al het andere onderwijs. Vooral deze vakken worden door ons constant onder de loep genomen om ervoor te zorgen dat ze op de meest effectieve wijze gegeven worden.

Het taalonderwijs:

Alle klassen worden ingericht met het oog op taalontwikkeling. Al in groep 1 en 2 zien we woorden en stimulerend leesmateriaal. In de bovenbouw zien we bijvoorbeeld gedichten en werkstukken op de prikborden hangen. In groep 1 en 2 werken we met de methode Kleuteruniversiteit. Er wordt gewerkt met een jaarplanning in alle groepen 1/2. In groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen. Zie voor meer informatie ook hieronder bij leesonderwijs. In de jaarklasgroepen 4 t/m 8 werken we met de methodes Taal op Maat en Spelling op Maat. De methodes maken kinderen sterk in taal én spelling. Ook wordt voor ons taalonderwijs gebruik gemaakt van computerprogramma’s die bij de methode horen, om nog extra oefenmogelijkheden te creëren.

Het leesonderwijs:                                                                                     leesonderwijs                                  

In groep 1 en 2 zijn leeshoeken ingericht. Kinderen worden in de leeshoek voorgelezen en mogen zelf lezen. Via de methode Kleuteruniversiteit worden de leesletters aangeleerd. Kinderen die al kunnen lezen worden uitgedaagd om moeilijkere boekjes te lezen. In groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode biedt ruime mogelijkheden voor zowel kinderen die al heel goed kunnen lezen als voor kinderen die beginnen met het leesonderwijs. Zo zijn wij nog beter in staat om met de kinderen van groep 3 op hun eigen leesniveau te werken. In deze methode is ook het taalonderwijs verwerkt.

In de groepen 4 t/m 8 ligt de nadruk op het voortgezet technisch lezen. Hiervoor gebruiken we de methodes Leeslink en Lekker Lezen. Voor het zelfstandig lezen kunnen de leerlingen een keuze maken uit de boeken van onze bibliotheek. Daarnaast hebben we per groep een abonnement op de bibliotheek om regelmatig het aanbod van leesboeken te verversen. In de groepen 5 t/m 8 doen de leerlingen aan boekpromotie; zij prijzen hun groepsgenoten hun favoriete boeken aan tijdens een korte spreekbeurt en voorleesmoment.

Begrijpend lezen:                                                                          begrijpen lezen

Kinderen leren om een gelezen tekst ook daadwerkelijk te begrijpen en na te vertellen. Ze leren hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. In leeslink staan rijke teksten die de ontwikkeling van de woordenschat bevorderd. De vragen em opdrachten zijn zo gekozen dat kinderen de tekst induiken en zorgen ervoor dat kinderen met aandacht leest. Dit ‘begrijpend lezen’ is voor kinderen moeilijk maar het is bij elk vak noodzakelijk. Voor het begrijpend lezen gebruiken wij de methode Leeslink. 

Het rekenonderwijs:                                                                         rekenonderwijs

Vanaf de groepen 3 wordt er gewerkt met de methode Pluspunt versie 4. De werkwijze gaat uit van het realistisch rekenen. Dit is rekenen waarbij wordt uitgegaan van situaties zoals je die in de omgeving tegenkomt. Kinderen worden o.a. gestimuleerd zelf hun oplossingen te formuleren en te beargumenteren en krijgen zo een beter beeld van wat ze doen.

Naast het gebruik van deze methode wordt, om bepaalde rekenvaardigheden te conditioneren, extra aandacht gegeven aan wat meer traditionele rekenvormen. Het inslijpen van vaardigheden door bijvoorbeeld rijtjessommen te oefenen in de klas of mee te geven als huiswerk hoort hierbij. Voor meer informatie over de rekenontwikkeling bij leerlingen klik hier.

Het schrijfonderwijs:                                                                                 schrijfonderwijs

Vanaf onderbouw wordt aandacht besteed aan een goede schrijf- en penhouding. Vanaf groep 3 wordt de methode ‘Pennenstreken’ gebruikt. Hiermee wordt een begin gemaakt met het schrijven van letter en woorden. De Methode ‘Schrijven in de Basisschool’ wordt gebruikt in de groepen 4 t/m  8. In groep 4 en 5 ligt het accent op het aan elkaar schrijven en aanleren van hoofdletters. In de loop van groep 4 leren de kinderen schrijven met een vulpen of een Stabilo. In de groepen 6 t/m 8 ligt het accent op het verbeteren en het ontwikkelen van een eigen handschrift.

Verkeer:                                                                                                  foto verkeer

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen verkeerslessen.  Als basis worden de verkeerslessen gebruikt van Veilig Verkeer Nederland. Naast de verkeerslessen in groep 3 tot en met 8 krijgen de kinderen van groep 7 ook een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Wereldoriëntatie: 

Voor Wereldoriëntatie gebruiken wij de methode ‘Argus Clou’. Deze methode heeft een splitsing in aardrijkskunde, geschiedenis en als laatste natuur en techniek. Deze methode start in groep 4. Samen met de professor Argus Clou gaan de leerlingen op ontdekkingsreis in de wereld van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Naast deze methode wordt er aandacht besteed aan topografie van Nederland (groep 5 en 6), Europa (groep 7) en de wereld (groep 8).

Engels:                                                                                                            Join In

We werken in onze school vanaf groep 1 met de methode "Join In". In de onder- en middenbouw ligt de nadruk op communicatie. Via de methode leren kinderen eenvoudige begrippen. Engels is tijdens de lessen de voertaal en komen onderwerpen uit het dagelijks leven aan de orde. Vanaf groep 5 worden werkboeken gebruikt waarbij de leerlingen opdrachten verwerken. 

Computers op school:                                                                                computer

Op onze school zijn diverse computers aanwezig, die wij op allerlei momenten binnen ons onderwijs gebruiken. In alle groepen zijn minimaal zes computers waarmee de kinderen diverse vaardigheden oefenen. Ook hebben de kinderen toegang tot het internet en kunnen zij e-mailen. Ons computernetwerk wordt beheerd door ICT-basisonderwijs Wijchen. Zij zorgen dat we dagelijks goed met de computer kunnen werken zonder dat onze kinderen met ongewenste websites in aanraking komen. Vanuit het internet- en e-mailprotocol leren we de kinderen op een verantwoorde wijze met internet om te gaan.

Het bewegingsonderwijs:                                                                   Bewegingsonderwijs

De Trinoom beschikt over de prachtige gymzaal de “Slingert” waar met name de groepen 1 t/m 6 wekelijks bewegingsonderwijs hebben. De groepen 7/8 maken gebruik van de gemeenschappelijke voorziening de Arcus op de sportcampus aan de Oosterweg. Bewegen is voor kinderen erg belangrijk. In het speellokaal en de Slingert krijgen de peuters en kleuters bewegingslessen (dans, spel, balanceren enzovoorts). De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gemiddeld anderhalf uur in de week bewegingsonderwijs. De kinderen leren basisvaardigheden als springen, zwaaien, klimmen en balanceren, lopen en bewegen op muziek. Ze leren om te gaan met allerhande spelmateriaal en met flexibele spelregels. De kinderen nemen op de gymdagen hun gymspullen mee van huis.

Het muziekonderwijs:                                                                  muziek

Muziek is een onderdeel dat wordt gegeven in alle groepen. In alle groepen wordt gewerkt met de methode ‘vier muziek met…’. Daarnaast krijgen de groepen 4 en 5 één keer per week muziekonderwijs van een vakleerkracht muziek. Daarnaast wordt er aan de groepen 5 een aantal weken in het jaar muziekonderwijs geboden door het Kerkeveld Orkest. De leerlingen maken kennis met een aantal muziekinstrumenten.

Creatieve vakken:                                                                                 creatief

In alle groepen wordt wekelijks aandacht besteed aan handvaardigheid en tekenen. Hierbij worden verschillende technieken en materialen gebruikt. Het merendeel van de opdrachten verloopt via een thema dat vakoverstijgend kan zijn zoals seizoenen en feestdagen. 

 

GVO/HVO:

HVO en GVO zijn vakken die de leerlingen vrijblijvend kunnen kiezen. Worden zij hiervoor opgegeven en dan kunnen zij deze lessen volgen. GVO staat voor Godsdienstige Vormingsonderwijs. De leerlingen gaan onder leiding samen in gesprek over godsdienstige onderwerpen. De lessen van GVO duren 1 uur. HVO staat voor Humanistisch Vormingsonderwijs. Hierbij komen diverse onderwerpen aan bod. Denk hierbij aan pesten, jaloezie, arm en rijk, enz. De lessen van HVO duren 45 minuten.

Kinderen, liefde, relaties en seksualiteit:

Dit is de methode die wij in de groepen 1 t/m 8 hanteren om met de kinderen te filosoferen over liefde, relaties en seksualiteit. De thema’s komen ieder leerjaar terug, maar komt iets uitgebreider terug.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)                            SEO

Binnen de jaarklasstroom wordt veel aandacht besteed aan een goede klassensfeer. Centraal daarin staat de ontwikkeling van het gevoelsleven en de persoonlijkheid, het leren omgaan met anderen en het aanleren van sociale vaardigheden.  Hiervoor hanteren we een aantal regels die kinderen daarbij ondersteunen/helpen.

voor de onder- en middenbouw:
1. Ik, jij, wij…..iedereen hoort erbij.
2. Zorg voor iedereen en alles om je heen.
3. Stop is nee, dus hou nu op.
4. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

voor de bovenbouw:
1. Ik, jij , wij..…iedereen hoort erbij.
2. Zorg voor jezelf, de ander en onze school.
3. We stoppen wanneer iemand stop zegt.
4. Respect voor iedereen en alles om je heen

 Naast deze regels wordt er aandacht besteed via de methode "Goed gedaan". Voor verder informatie klk hier.