site stats
Skip to main content

Montessori - Kosmische opvoeding en onderwijs

In de visie van Maria Montessori vindt niets plaats op zichzelf maar maakt alles deel uit van een geheel.

Zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie kunnen vanuit deze visie dan ook niet los worden gegeven maar worden bij elkaar gebracht in KOO. (Kosmische Opvoeding en Onderwijs)
KOO geeft kinderen zicht op de ontwikkeling van het leven op de aarde en op verschijnselen. Het is een aanleiding tot een sterke betrokkenheid op het leven, een opvoeding in emoties. Het kind wordt bewust van zijn plaats en zijn verantwoordelijkheid in de verdere ontwikkeling van al het bestaande.

Waarom we kosmisch opvoeden?
We willen kinderen al jong respect bij brengen voor de wereld om hen heen en hen bewust maken van het feit dat óók zij een eigen taak hebben en zo medeverantwoordelijk zijn voor het grote geheel. Deze vorm van onderwijs moet er toe bijdragen dat de kinderen steeds meer in staat zijn om orde aan te brengen in de feitenkennis en indrukken die zij opdoen. Zoals in bovenstaand schema te zien is begint het echt kosmisch onderwijs pas in de middenbouw. In de onderbouw worden de kinderen beetje bij beetje voorbereid op kosmisch onderwijs. Montessori geeft deze jonge kinderen zoals zij het noemt de 'sleutels van de wereld' door hen te helpen ontdekken en classificeren. Ook leert zij hen hoe ze zich moeten gedragen zodat ze makkelijker hun plek vinden in de maatschappij. Vanaf ongeveer 6 jaar krijgen kinderen de gevoelige periode voor het verzamelen van kennis. Kinderen zijn nu op een leeftijd gekomen dat ze gebruik kunnen maken van hun verbeeldingskracht. Dit is natuurlijk dè voorwaarde om de wereld buiten de directe omgeving om te kunnen ontdekken. Toen Montessori zich verdiepte in de ontwikkeling van de kinderen en zag wat zij allemaal in hun mars hadden zei ze: 'Als we kleine kinderen de sleutels van de wereld geven, moeten we de oudere die van het universum geven.'

Montessori legt in haar visie op onderwijs veel nadruk op de voorbereide/uitnodigende leeromgeving. Het is de bedoeling dat in deze leeromgeving inzicht en overzicht wordt geboden en de verwondering van de kinderen wordt gestimuleerd. Voor onze stroom hebben we plekken voor kosmisch onderwijs. Kasten zijn gevuld met boeken (die aansluiten op allerlei kosmische thema's), leskisten (waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen), materialen (zoals bijv. een menselijk lichaam wat in elkaar gebouwd kan worden), en bijpassende bestaande Montessori materialen (zoals de landkaarten en de dierenbak). De kinderen kunnen gedurende de hele dag op onderzoek uitgaan in deze plek en zich verwonderen over het universum en werken aan leerzame projecten. Ook zullen zij geregeld voor een KOO les hier naartoe gaan. We streven er naar om buiten deze plek de gehele school in te richten op deze wijze zodat het kind ziet en ervaart dat kosmisch onderwijs daadwerkelijk deel uit maakt van het geheel en niet een opzichzelfstaand lesje is.