site stats
Skip to main content

Montessori in het kort

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van ons sterk en modern Montessorionderwijs; goed georganiseerd, uitdagend en passend uitgevoerd. Wij doen recht aan ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen: talenten zien en benutten.

 • Zelfstandigheid / verantwoordelijkheid
  De rode draad van ons onderwijs is: 'Help mij het zelf te doen!'. Het doel is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige personen, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen, zich kritisch opstellen in hun leefomgeving en daarvoor ook de verantwoordelijkheid nemen. Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen ontwikkeling vorm te geven. De leerkracht heeft hierbij de rol van begeleider.
 • Gevoelige perioden
  Uitgangspunt is, dat kinderen actief zijn en willen leren. Kinderen ontwikkelen zich via "gevoelige perioden": d.w.z. dat in een bepaalde ontwikkelingsfase het kind gevoeliger is om een speciaal ontwikkelingsgebied sneller vorm te geven. Zo kunnen in de eerste levensfase van 0-6 jaar gevoelige periodes worden onderscheiden voor orde, ruimtelijke coördinatie motorische coördinatie taalontwikkeling en zintuiglijke ontwikkeling.
 • Leren in vrijheid
  Dat wil zeggen: zelf keuzes maken, zelf actief zijn, zelf initiatief tot leren mogen nemen. Door de specifieke manier van werken in het montessorionderwijs ervaren de kinderen dat vrijheid en innerlijke zelfdiscipline met elkaar verbonden zijn. Van jongs af aan is in het kind een innerlijke drang (intrinsieke motivatie) aanwezig om zich te ontwikkelen, om op steeds meer gebieden zelfstandigheid te veroveren. Deze drang uit zich in de activiteiten van het kind, gericht op een volgende stap in de ontwikkeling. Juist de motivatie vanuit het kind zelf (en niet om ouders, leerkrachten, broertjes of zusjes te plezieren) leidt tot een optimale ontwikkeling
 • Ontwikkeling van sociale vaardigheden
  De wijze van werken vraagt van alle kinderen een groot gevoel van rekening houden met elkaar. Om een ieder op eigen niveau met verschillende taken bezig te laten zijn is een grote mate van zelfdiscipline vereist. Kinderen geven elkaar de ruimte om rustig te kunnen werken. Er zijn een beperkt aantal materialen in de groep voorhanden, kinderen zullen onderling afspraken moeten maken over de volgorde van gebruik. Daarnaast neemt het samenwerken van kinderen een belangrijke plaats in. Het kan zijn dat een kind het probleem van een andere leerling kan oplossen, dat ze samenwerken bij het maken van een project, bij het uitvoeren van een taak.
 • Verhouding begeleider-kinderen
  De leerkracht ondersteunt de leerling bij het eigen ontwikkelingsproces. De keuzevrijheid van de leerling is van groot belang. Het omgaan met die keuzevrijheid is ook een ontwikkelingsproces waarbij de leerkracht stimulerend optreedt en het kader van de keuzevrijheid aangeeft. Maria Montessori noemt dit "vrijheid in gebondenheid". De leerkracht zorgt voor een goed voorbereide omgeving, waarin het kind wordt uitgenodigd die activiteiten te ondernemen die het helpen zich verder te ontwikkelen. Onderdeel van die goed voorbereide omgeving is ook een rustige werksfeer. Kinderen maken een eigen planning, waarbij ze wel rekening houden met groepsactiviteiten die op een vaste tijd zijn ingepland: bijv. gymlessen, of met taken die op een bepaald moment af moeten zijn.
 • Individuele ontwikkeling
  De bovengenoemd gevoelige perioden komen niet bij elk kind op hetzelfde moment voor. Door goede observaties moet helder worden aan welke nieuwe stap in een bepaalde ontwikkelingsfase een kind toe is. Kinderen ontwikkelen zich niet via een bepaald fictief gemiddelde. Soms gaat de ontwikkeling sneller, dan weer langzamer. Dat eigen ontwikkelingstempo moet de ruimte krijgen. Dat betekent dat optimaal rekening wordt gehouden met de individuele ontwikkeling van elke persoon.
 • Montessorimateriaal
  Een belangrijk onderdeel in de leeromgeving van een Montessorischool zijn de leermiddelen, het "ontwikkelingsmateriaal" genoemd. De materialen zien er aantrekkelijk en uitnodigend uit en zijn zelfcorrigerend. Hierdoor ontwikkelt het kind zichzelf. Ook moderne methoden en materialen kunnen een bijdrage leveren aan de ordening van een (nieuwe) inhoud en kunnen daarom goed ingezet worden in onze Montessoristroom.
 • Eigenaarschap
  We vinden het belangrijk dat kinderen zelf ook verantwoordelijkheden nemen voor hun leerproces. We leren de kinderen persoonlijke leerdoelen formuleren, waarmee ze dan aan de slag gaan. Dit kan op verschillende gebieden zijn. Hierover gaan we ook met de kinderen in gesprek.

 • Werken met spelling doelen
  Naast de methode Spelling op Maat werken we met kaarten met spelling doelen erop. De kinderen hebben een overzicht in hun aftekenmapje waarop staat welke spellingregels ze extra moeten oefenen. Hier kunnen ze zelfstandig en op hun eigen niveau mee aan de slag