site stats
Skip to main content

Rechten van de MR

Rechten van de MR

De MR oefent instemmings- en adviesbevoegdheid uit over vele aangelegenheden. Hieronder een opsomming van diverse instemmings- en adviesbevoegdheden.

Het volledige MR regelement: MR Huishoudelijk Reglement
Dit regelement is een aanvulling op de door de overheid vastgelegde wettelijke regeling.

Instemmingsbevoegdheid
Bij bepaalde voorgenomen besluiten moet het schoolbestuur de MR eerst om instemming vragen. Als de MR niet akkoord gaat met het voorstel, mag het niet worden uitgevoerd.

Instemming van de gehele MR is o.a. nodig bij besluiten over:

 • onderwijskundige doelstellingen
 • schoolplan dan wel het leerplan en het zorgplan
 • schoolreglement
 • verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders
 • beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn
 • aanvaarding van materiële of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage
 • klachtenregeling overdracht of fusie van de school (of een deel daarvan)
 • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school
 • verandering van de grondslag van de school
 • schoolgids
 • onderwijstijd 

Adviesbevoegdheid
Het schoolbestuur is verplicht de gehele MR om advies te vragen bij o.a. de volgende zaken:

 • beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school
 • duurzame samenwerking met een andere instelling
 • deelname of beëindiging deelname aan een onderwijskundig project of experiment
 • beleid met betrekking tot de organisatie van de school
 • beleid met betrekking tot aanstelling of ontslag in relatie tot grondslag van de school
 • aanstelling of ontslag van de schoolleiding
 • concrete taakverdeling binnen de schoolleiding
 • beleid met betrekking tot toelating en verwijdering van leerlingen
 • beleid met betrekking tot toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs
 • regeling van de vakantie
 • beleid met betrekking tot het onderhoud van de school 

Instemmingsrecht oudergeleding
De directie moet aan de oudergeleding van de MR instemming vragen over:

 • vaststelling of wijziging van de hoogte van de ouderbijdrage
 • beleid met betrekking tot voorzieningen voor leerlingen
 • vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang
 • vaststelling/wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen
 • beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de onderwijstijd worden georganiseerd door school
 • beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen directie en ouders
 • vaststelling of wijziging van de regeling voor faciliteiten betrekking hebbend op ouders en leerlingen
 • gevolgen voor het leerkrachten van enkele besluiten die vallen onder de algemene instemmingsbevoegdheid, en gevolgen van het leerlingenstatuut en sponsoring inzet, samenstelling en formatie in het volgende schooljaar
 • werkreglement en werkoverleg
 • taakverdeling en taakbelasting van de leerkrachten, uitgezonderd de schoolleiding
 • beleid m.b.t. verzilveren, sparen, poolen en overhevelen van formatierekeneenheden 

Instemmingsrecht leerkrachtsgeleding
De directie moet aan de leerkrachtsgeleding van de MR instemming vragen over:

 • vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie regels met betrekking tot nascholing van het personeel
 • werkreglement voor het personeel, opzet en inrichting van het werkoverleg
 • verlofregeling van het personeel
 • arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel
 • beleid met betrekking tot het toekennen van salarissen, toelagen en gratificatie aan het personeel
 • taakverdeling respectievelijk taakbelasting binnen het personeel met uitzondering van de schoolleiding
 • beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie
 • beleid met betrekking tot het overdragen van de bekostiging
 • regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of reïntegratie r
 • egeling op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk
 • regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel
 • regeling inzake voorzieningen voor controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel
 • regels op het gebied van bevorderingen, aanstelling en ontslag voor zover deze geen verband houden met de grondslag van de school