Ouders helpen in de school.

Naast de leerkrachten zijn nog veel anderen met groepen of groepjes kinderen in De Trinoom bezig. Meestal zijn dat hulpouders. Vaak assisteren zij een leerkracht bij bepaalde werkzaamheden, maar soms zijn ze ook zelfstandig met een groep(je) kinderen bezig. Dat bezig zijn, is dan wel altijd met die hulpouders doorgesproken. U treft hulpouders op De Trinoom aan in beide stromen en t.b.v. de gehele school.: voor het niveaulezen, handvaardigheid, leesbibliotheek, schoolkrant, etc.

De medezeggenschapsraad.

Op "De Trinoom" is een wettelijk verplichte MR. Namens de ouders van beide stromen hebben daarin vier ouders zitting en namens het team zijn er vier teamleden in de MR. In onze Kalender leest u de namen van de ouderleden van onze medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de MR kunnen door alle ouders worden bijgewoond. Als de privacy van mensen in het geding komt, kan er een besloten vergadering worden gehouden. U kunt de aankondiging van deze vergaderingen in onze nieuwsbrief aantreffen.

De agenda en de notulen kunt u lezen op onze website www.trinoom.nl. De directeur is adviseur van de MR en als zodanig gesprekspartner van de MR. De MR is een overlegorgaan tussen teamleden /ouders aan de ene kant en de schoolleiding aan de andere kant. De MR werkt volgens een eigen reglement. De MR kan de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken die tot haar werkgebied behoren. Gesprekspartner voor het bestuur is de GMR. De Trinoom heeft een vertegenwoordiger binnen de GMR

De ouderraad

We kennen op De Trinoom een ouderraad (OR). Deze raad bestaat uit een aantal betrokken ouders: een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) en vertegenwoordigers uit alle bouwen (OB, MB, BB) van de twee stromingen (Montessori en jaargroep). De OR vergadert regelmatig en daarbij is steeds één vast teamlid aanwezig. De OR beheert de gelden die de ouders bijeenbrengen middels de vrijwillige ouderbijdrage. De OR geeft die gelden uit volgens een van tevoren opgesteld activiteitenschema met bijbehorende begroting. Onder meer de kosten voor de verschillende feesten en activiteiten, maar ook de collectieve ongevallen verzekering worden uit deze pot betaald. De OR organiseert het systeem van groepsouders. Deze ouders helpen de school bij allerlei feesten en activiteiten. Groepsouders kunnen signalen van ouders doorgeven aan de OR. De commissies ten behoeve van de diverse feesten en activiteiten worden ook de OR begeleid. De vergaderingen van de OR zijn openbaar en kunnen dus door alle ouders worden bijgewoond. De agenda en de verslagen van deze vergadering zijn terug te vinden op de website. De ouderpagina van de Trinoom is bereikbaar met het wachtwoord: “ouderstrinoom”.